Aquaterra, BIM-ready Softver za projektovanje kanala i reka

Aquaterra je profesionalni 3D CAD softver za projektovanje i uređivanje vodotokova. U sebi integriše MIKE FLOOD i HEC-RAS hidraulične proračune za projektovanje zaštita od poplava, kontrolu bujica i klizišta i projektovanje sistema za navodnjavanje. Na osnovu situacionog plana, profila i poprečnih profila, kreira 3D solid modele kanala i rečnih korita, podržava izvoz podataka o količinama i nudi alate za pripremu planova. Pažljivo dizajniran korisnički interfejs i procesi rada u Aquaterri su u skladu sa inženjerskom praksom. To čini Aquaterru iznenađujuće lakom za učenje i jednostavnom za korišćenje.

   

POGLEDAJ VIDEO


BuyBuyBuy
 Licenciranje i načini za kupovinu CGS labs softvera

CGS softver može da se kupi sa trajnom licencom, sa ili bez pretplate ili možete da ga iznajmite i koristite na različite vremenske periode. Dostupne su pojedinačne i mrežne licence. CGS labs takođe nudi veoma atraktivnu CGS labs opciju finansiranja (PLATI1/KORISTI5) koja omogućava korišćenje dovoljnog broja potrebnih licenci, plaćanje u mesečnim ratama kroz duži vremenski period, a čime se značajno povećava vrednost vaše investicije uz manja ulaganja.

 

 

Kreiranje digitalnog modela terena

Alat za kreiranje terena uključen je u CGS plus softver kako bi se dobio detaljan digitalni model terena (DMT) zasnovan na različitim geodetskim ili drugim ulaznim podacima: podaci iz totalnih stanica, tačke, izohipse, blokovi, itd. Time se dobija mogućnost korišćenja Aquaterre na različitim CAD platformama, AutoCAD-u ili BricsCAD-u.
Alati za projektovanje geometrije vodotoka

Aquaterra pruža širok raspon naprednih alata za projektovanje horizontalnih elemenata, geometrije profila i samo uređivanje svih elemenata. Oni obuhvataju P(V)I projektovanje, projektovanje sa pomoćnim elementima, projektovanje osovine na osnovu linijskih objekata, ili konačno kreiranje best-fit osovine sa geodetskim podacima o postojećem kanalu ili rečnom toku. Niz oznaka za označavanje, izveštaja i opcija za izvoz podataka daju vam fleksibilnost za pokrivanje širokog opsega zahteva korisnika.
Predstavljanje nivoa vode i definisanje smart linija

Prikaz nivoa vode predstavlja podatke dobijene iz softvera za hidrauličke proračune (MIKE FLOOD ili HEC-RAS). Prikazuju se u odnosu na specifičnost rečnog toka na crtežu. Za predstavljanje obalnih objekata kao što su kanali, nasipi, granice parcela, itd. možete da definišete smart linije u situacionom planu i da ih projektujete i prikažete u podužnom profilu i/ili poprečnim profilima. Smart linije se funkcionalno vezuju sa projekcijom tačaka, a služe da ukažu na objekte duž podužne osovine odnosno elemenata iz situacionog plana.
Projektovanje poprečnih profila i opcije uređivanja

Unesite 1D, 2D nivoe vode ili kombinujte sa proračunima i projektujte novu ili izmenite postojeću geometriju poprečnih profila kanala i rečnih korita. Dodajte nasipe i druge objekte koristeći obiman izbor dostupnih alata. Preračunajte nivoe vode i proverite uticaj promena geometrije radi tačne ocene stanja projekta.
Proračun količina (QTO)

Aquaterra proračunava količinu materijala i poseduje alat za izvoz podataka o količinama sa mogućnošću definisanja vrednosti stavki (spisak materijala). Korisnicima se daje mogućnost da povežu definisane materijale u projektima sa bazom podataka o materijalima u softverima za procenu i analizu troškova, čime se podržava prenos digitalnih podataka i brzo kreira rekapitulacija troškova i kada dođe do izmena u projektu.

Rečni naperi

Naperi su kruti statički objekti postavljeni u rečnom koritu a koji usporavaju vodeni tok i ograničavaju kretanje taloga. Aquaterra podržava projektovanje napera duž odabranog toka kao 2D elemente sa različitim gradijentnim vrednostima.
3D površine i 3D solid modeli

3D model kanala i rečnih korita se može kreirati kao 3D površinski elementi ili 3D solid modeli. 3D površinski model može da se generiše automatski iz 3D definicije poprečnih profila i modela terena ili može da se sastavi uz pomoć funkcije gradinga. 3D solid model se kreira na osnovu poprečnih profila, gde se materijali i količine definišu kao dodatni podaci. Svi solid modeli, uključujući informacije o njima, mogu se uvoziti u Autodesk Infraworks, Navisworks i mogu da se koriste u različitim BIM tokovima rada.


 


MIKE FLOOD by DHI je napredno profesionalno rešenje za modelovanje poplava koje omogućava simulaciju bilo kog problema sa poplavama. To uključuje reke, aluvijalne ravni reka, plavljenje urbanih površina, odvodne mreže, priobalne oblasti, brane, prodore na nasipima ili bilo koju kombinaciju navedenog.


 

Aquaterrin integrisani MIKE FLOOD interfejs prenosi grafičke podatke u MIKE FLOOD gde se vrše proračuni vodenih tokova. Ti rezultati se prenose nazad u Aquaterru gde nivoi vode mogu da budu prikazani u podužnom profilu i poprečnim profilima.Izvoz MIKE FLOOD 2D rezultata (linije plavnih oblasti) u Aquaterru takođe je podržano pri projektovanju u CAD okruženju.

 


HEC-RAS je poznati softver za hidrauličke proračune jednodimenzionalnog mirnog toka i dvodimenzionalnog uzburkanog toka.

Aquaterrin integrisani HEC-RAS interfejs omogućava prenos geometrije kanala ili reke iz CAD okruženja u HEC-RAS gde se vrše proračuni vodenih tokova. Rezultati proračuna mogu da se uvezu u Aquaterru gde se izračunati nivoi vode prikazuju u podužnom profilu i poprečnim profilima. Uzimajući u obzir rezultate, inženjeri tada mogu da izmene topografiju postojećeg kanala ili reke, uz pomoć Aquaterrinih naprednih alata za projektovanje i uređivanje poprečnih profila.Preko interfejsa Aquaterre, geometrija takođe može da se uveze direktno iz HEC-RASa, da se izmeni u Aquaterri i pošalje nazad u HECRAS na dalju analizu.

 

 

Dinamički model podataka

Aquaterra čuva sve podatke o projektovanju unutar .dwg fajla, čime se omogućavaju brza ažuriranja geometrije i razmena podataka u okviru CGS Labs softverskih rešenja i Autodesk softvera. Dostupni su interfejsi razmene podataka LandXML i AutoCAD Civil 3D. Dinamička ažuriranja svih promena u geometriji ili parametara projekta su podržana u okviru pojedinačnih ili više crteža sa odvojenim podacima o situacionom planu, profilu i poprečnim profilima.

Podrška velikim projektima


Sa Aquaterrom se lako upravlja velikim projektima koji imaju duge trase i na hiljade poprečnih profila. Projekti nisu ograničeni ni po veličini niti njihov učinak trpi veliki uticaj prilikom rada pri velikim projektima, uključujući veoma duge tokove, podužne profile, poprečne profile kao i višestruka uređivanja. Poprečni profili mogu da sadrže visok stepen detalja sa opcijama sinhronizacije na zahtev, imaju veliku brzinu obrade ipostojane podatke.

 


Aquaterra je dostupna na nekoliko jezika. Korisnici imaju mogućnost da koriste bilo koju verziju softvera u slučaju rada na projektima za strane države. Trenutno dostupne verzije su na:

 • SRPSKOM
 • engleskom,
 • hrvatskom,
 • nemačkom,
 • slovenačkom,
 •  

  3Dsurvey je samostalno softversko rešenje za obradu podataka oblaka tačaka. Koristi bilo koji UAV sa Lidarom, digitalnom kamerom, DSLR ili GoPro fotografisane slike i obrađuje ih u 3Dsurveyu. Kreirajte ortofoto podatke ili digitalne modele terena, izračunajte količine, profile i mnogo toga još.

  Izvozite digitalne modele terena u Plateiu kako biste kreirali putne projekte zasnovane na detaljnom modelu terena, izračunajte količine materijala i izvozite 3D modele puteva iz Plateie u 3Dsurvey kako biste napravili neverovatne vizuelizacije krećući se po njima ili sa pogledom iz vazduha. 

  3Dsurvey je dostupan kao dodatno softversko rešenje Plateie (u paketu).

   

   

  Podržane platforme

  CGS Labs softveri podržavaju 2019-2013 verzije AutoCAD Civil 3D, AutoCAD ili AutoCAD Map 3D kao i BricsCAD Pro i Platinum V20-V18. Podržane su samo 64-bitne verzije!  Reference
  Lahmayer International,
  Germany
  Pöyry Energy,
  Austria
  Institute for Water
  of the Republic of Slovenia,
  Slovenia
  Jaroslav Černi Institute
  for the Development of
  Water Resources,
  Serbia
  Inženjerski projektni zavod d.d.
  Croatia
  ADT Omega,
  Greece

  CGS Labs d.o.o. International - Terms of use

  This internet store has not been optimized for users within the USA, Canada, Australia and New Zealand.

  If you are from these regions, please visit CGS Plus USA site for the most relevant information,
  pricing and promotions.

  Go to CGS plus USA store     Agree and continue to CGS plus International store