Plateia, BIM-ready Softver za projektovanje i rekonstrukciju puteva

Plateia je profesionalno, BIM ready, softversko rešenje za 3D projektovanje i rekonstrukciju puteva. Obezbeđuje komande i alate za podršku kompletnog procesa projektovanja, od idejnog do izvođačkog projekta, od početnog unosa geodetskih podataka do izrade kompleksnih 3D modela puteva sa alatima za analizu 3D modela puteva, kao i izrade dokumentacije i izveštaja. 

Koristeći svoj fleksbilan, dinamički model podataka, Plateia podržava BIM (Building Information Model) tokove i procese rada. Pažljivo dizajnirani i kreirani Plateia korisnički interfejs i procesi rada su u saglasnosti sa inženjerskom praksom projektovanja puteva. To čini Plateiu iznenađujuće lakom za učenje i jednostavnom za korišćenje.

   

POGLEDAJ VIDEO


BuyBuyBuy
 Licenciranje i načini za kupovinu CGS Labs softvera

CGS Labs softver može da se kupi sa trajnom licencom, sa ili bez pretplate ili možete da ga iznajmite i koristite na različite vremenske periode. Dostupne su pojedinačne i mrežne licence. CGS Labs takođe nudi veoma atraktivnu CGS Labs opciju finansiranja (PLATI 1 / KORISTI 5) koja omogućava korišćenje dovoljnog broja potrebnih licenci, plaćanje u mesečnim ratama kroz duži vremenski period, čime se značajno povećava vrednost vaše investicije uz manja ulaganja.

 

 

Kreiranje digitalnog modela terena

Alat za kreiranje terena uključen je u CGS labs softver kako bi se dobio detaljan digitalni model terena (DMT) zasnovan na različitim geodetskim ili drugim ulaznim podacima: podaci iz totalnih stanica, tačke, izohipse, blokovi, itd. Time se dobija mogućnost korišćenja Plateie na različitim CAD platformama, AutoCAD-u ili BricsCAD-u.

 


Grading

Kreiranjem kompleksnog gradinga sa višestrukim uslovima za nasipe i useke, korisniku se omogućava da kreira različite varijante projekta i da zadovolji geometrijske zahteve svih vrsta putnih projekata, od jednostavih projekata vangradskih puteva do kompleksnijih projekata sa složenijom geometrijom kao što su saobraćajne petlje. Osim toga, kreiranje parkirališta i drugih površinskih objekata, puteva, železničkih koloseka, rečnih kanala i drugih objekata je jednostavno i brzo sa CGS labs funkcijom za grading.Alati za projektovanje geometrije puta


Plateia pruža širok raspon naprednih alata za projektovanje i uređenje geometrije puta i profila. Oni obuhvataju P(V)I projektovanje, projektovanje sa pomoćnim elementima, projektovanje osovine na osnovu linijskih objekata, ili konačno kreiranje best-fit osovine na osnovu postojeće ose puta ili sa geodetskim podacima ivice puta. Proračun nadvišenja je sveobuhvatna definicija sa alatom za uređivanje i izmene. Plateia podržava različite standarde proračuna nadvišenja i mogućnosti vitoperenja puta u skladu sa različitim evropskim i AASHTO standardima za projektovanje puteva. Niz različitih oznaka u skladu sa standardima razičitih država, izveštaji i opcije za izvoz podataka daju fleksibilnost za pokrivanje širokog opsega zahteva korisnika.
Raskrsnice i kružne raskrsnice

Automatizovano projektovanje raskrsnica i/ili kružnih raskrsnica zasnovano je na geometriji puta u situaciji, podužnim profilom i vitoperenju. 3D funkcija za raskrsnice automatski prilagodi podužni profil sporednog puta i parametre nivelacije sa odgovarajućim korisnički definisanim ivičnim parametrima. Automatizovano projektovanje raskrsnice rezultuje detaljnom 3D geometrijom saobraćajnog ukrštaja tipa X ili T. Koristite funkcije za grading/izradu površina sa različitim parametrima kako biste kreirali 3D geometriju ukrštaja, a potom koristite opcije za uređivanje i automatski ažurirajte geometrijske promene.

3D površine i 3D solid modeli

3D model puta se može kreirati kao 3D površinski elementi ili 3D solid modeli. 3D površinski model puta može da se generiše automatski iz 3D ivice puta i modela terena ili može da se kreira uz pomoć funkcije gradinga. 3D solid model se kreira na osnovu poprečnih profila, gde se materijali i količine definišu kao dodatni podaci. Uz pomoć 3D solida, takođe je moguće kreirati tunele, mostove i slične objekte. Solid objekti mogu biti linijski poravnati sa lukovima i prelaznicama. Svi solid modeli, uključujući informacije o njima, mogu se uvoziti u Autodesk Infraworks, Navisworks i mogu da se koriste u različitim BIM tokovima rada.
Projektovanje poprečnih profila i opcije uređivanja

Plateia omogućava projektovanje i uređivanje poprečnih profila puteva na detaljan način bez skoro ikakvih ograničenja vezanih za geometriju. Dodavanje više putnih profila u jednom poprečnom preseku pruža vam se mogućnost kontrole i uređivanje geometrije između različitih puteva i drugih infrastrukturnih objekata, u zavisnosti šta vaš projekat zahteva i dozvoljava vam da definišete ove površine uz veliku preciznost i detaljnost. Proračun količina (QTO)

Plateia proračunava količinu materijala i poseduje alat za izvoz podataka o količinama sa mogućnošću definisanja vrednosti stavki (spisak materijala). Korisnicima se daje mogućnost da povežu definisane materijale u projektima sa bazom podataka o materijalima u softverima za procenu i analizu troškova, čime se podržava prenos digitalnih podataka i brzo kreira rekapitulacija troškova i kada dođe do izmena u projektu.Dijagram količina nasipa/useka

Dijagram količina (Mass Haul Diagram) predstavlja grafički prikaz materijala za transport duž putnog gradilišta. Dijagram pomaže projektantima i izvođačima da razumeju gde dolazi do terenskih promena duž trase, da uporede i ekonomski sagledaju alternative pri projektovanju. Ovi dijagrami su predstavljeni u fazi projektovanja na samom podužnom profilu.Rekonstrukcija / rehabilitacija puteva


Funkcija rekonstrukcije/rehabilitacije puteva nudi moćne alate za regresivnu analizu za kreiranje best-fit geometrije puta i profila zasnovano na postojećoj osovini puta ili geodetskim podacima ivice puta. To vam daje detaljan prikaz profila za postojeću i novu elevaciju puta, zajedno sa proračunom količina materijala potrebnog za rekonstrukciju.


3D saobraćajni znakovi, oznake na putu i saobraćajni portali (Autosign) 


Autosign je deo softverskih paketa Plateia Ultimate 4D i Plateia Professional 3D. Omogućava korisnicima sve što je potrebno za projektovanje, menjanje i vizuelizaciju 3D saobraćajnih znakova, oznaka na putu i saobraćajnih portala. Dostupno je više baza saobraćajnih znakova karakterističnih za određene države sa saobraćajnim zankovima i oznakama na putu sa kvantitativnim proračunima i izveštajima.

 

 


 

Preglednost i dužine zaustavnih preglednosti

Alat za analizu i proračun geometrijske preglednosti i dužine zaustavne prgelednosti omogućavaju vam grafički prikaz preglednosti i dužine koja je potrebna za bezbedno zaustavljanje vozila koje se kreće projektovanom brzinom. Time se postiže projektovanje sa izbegavanjem kolizija na projektovanoj trasi. Podržava razne smernice specifične za određene države sa mogućnošću definisanja brojnih ulaznih parametara za proračun.

Analiza prohodnosti vozila (Autopath) 

Autopath, CGS labs softver za analizu prohodnosti/prevoznosti a sastavni je deo softverskog paketa Plateia Ultimate 4D. Autopath pokriva sve vaše profesionalne potrebe za horizontalnim i vertikalnim analizama i proveri prohodnosti vozila. Dostupno je više metoda simulacija kretanja vozila sa proračunatim narednim manervima i dinamičkim mogućnostima vršenja izmena. Pored toga, dobijate nekoliko alata za vertikalnu analizu vozila kao i alat za animaciju. Autopath dolazi sa unapred definisanom bazom tipičnih vozila specifičnom za određene države, a nudi i alate za podršku i kreiranje specijalnih višeosovinskih vozila.

 

 

Dinamički model podataka

Plateia čuva sve podatke o projektovanju unutar .dwg fajla, čime se omogućavaju brza ažuriranja geometrije i razmena podataka u okviru CGS labs softverskih rešenja i Autodesk softvera. Dostupni su interfejsi razmene podataka LandXML, OKSTRA, REB i AutoCAD Civil 3D. Dinamička ažuriranja svih promena u geometriji ili parametara projekta su podržana u okviru pojedinačnih ili više crteža sa odvojenim podacima o situacionom planu, profilu i poprečnim profilima.

Podrška velikim projektima

Sa Plateiom se lako upravlja velikim projektima koji imaju duge trase i na hiljade poprečnih profila. Projekti nisu ograničeni ni po veličini niti njihov učinak trpi veliki uticaj prilikom rada pri velikim projektima, uključujući veoma duge trase, podužne profile i poprečne profile. Poprečni profili mogu da sadrže visok stepen detalja sa opcijama sinhronizacije na zahtev, imaju veliku brzinu obrade i postojane podatke.

Mogućnost sarađivanja

Lako i efikasno, podelite vaše opsežne putne projekte između više članova tima, koji mogu da rade istovremeno. Projekti se mogu raditi kroz jedan crtež ili podeliti kroz više crteža, odvajanjem situacionog plana i horizontalnih elemenata, podužnog profila i poprečnih profila.

 


Plateia je dostupna na više jezika i podržava standarde definisane za određene države, kao i ulazne podatke, saobraćajne znakove i druge simbole, vozila, itd. Korisnici imaju mogućnost da koriste bilo koju verziju softvera u slučaju rada na projektima za strane države. Trenutno podržane verzije sa impelentiranim standardima su države/jezik:

 • SRBIJA
 • Austrija
 • Bugarska
 • Èeška Republika
 • Engleska (meðunarodna)
 • Hrvatska
 • Maðarska
 • Makedonija
 • Nemaèka
 • Poljska
 • Rumunija
 • Rusija
 • SAD
 • Slovenija
 • Turska
 •  

   

  3Dsurvey je samostalno softversko rešenje za obradu podataka oblaka tačaka. Koristi bilo koji UAV sa Lidarom, digitalnom kamerom, DSLR ili GoPro fotografisane slike i obrađuje ih u 3Dsurveyu. Kreirajte ortofoto podatke ili digitalne modele terena, izračunajte količine, profile i mnogo toga još.

  Izvozite digitalne modele terena u CGS Labs softver kako biste kreirali putne projekte zasnovane na detaljnom modelu terena, izračunajte količine materijala i izvozite 3D modele puteva, železnica, kanala iz CGS Labs softvera u 3Dsurvey kako biste napravili neverovatne vizuelizacije krećući se po njima ili sa pogledom iz vazduha. 


  3Dsurvey je dostupan kao dodatno softversko rešenje Plateie (u paketu).

   

             
           
        Plateia    
    Funkcionalnost Ultimate Professional Standard  
    Uvoz geodetskih podataka + + +  
    Alat za modeliranje digitalnog terena (DMT) + + +  
    3D Grading + + +  
    Projektovanje osovine + + +  
    Projektovanje uzdužnog profila + + +  
    Projektovanje poprečnih profila + + +  
    Poprečni nagibi puta + + +  
    3D modeliranje puta + + +  
    Projektovanje tačaka/linija na uzdužni profil i poprečne profile + + +  
    Alati za označavanje i dimenzionisanje + + +  
    Analiza preglednosti i zaustavne preglednosti + + +  
    Proračun količina  i dijagrami količina nasipa/useka + + +  
    Projektovanje raskrsnica 2D/3D + + +  
    Projektovanje kružnih raskrsnica + + +  
    Krive tragova, traktrise + + +  
    Projektovanje razdelnih ostrva + + +  
    Interfejsi (Civil 3D objekti <-> Plateia, izvoz u Google Earth) + + +  
    Regresivno projektovanje osovine i uzdužnog profila (Best-Fit) + + +  
             
    Regresivna analiza i uređivanje osovine i uzdužnog profila + +    
    Proračun udaljenosti sporednih objekata puta (proračun odmaka) + +    
    Podrška za 3D Solid objekte + +    
    Autosign:

  - Projektovanje 3D saobraćajnih znakova i oznaka na putu
  - Projektovanje 3D saobraćajnih portala
  - Vizuelizacija 3D znakova i oznaka na putu
  - Izveštaji o saobraćajnoj signalizaciji i oznakama na putu
  - Baze saobraćajnih znakova i oznaka na putu usklađene sa standardima države
  - Uređivanje i projektovanje saobraćajnih znakova i oznaka na putu
  + +    
             
    Autopath:

  - Horizontalna analiza prohodnosti i EasyDrive
  - Vertikalna analiza prohodnosti
  - Izveštaji analiza prohodnosti
  - Definisana baza merodavnih vozila prema standardima države
  - Uređivanje vozila i kreiranje specijalnih vozila
  +      
    Podrška za BIM (LandXML uvoz/izvoz podataka, IFC ready) +      
             

   

  Podržane platforme

  CGS Labs softveri podržavaju 2019-2013 verzije AutoCAD Civil 3D, AutoCAD ili AutoCAD Map 3D kao i BricsCAD Pro i Platinum V20-V18. Podržane su samo 64-bitne verzije!  Reference

  CGS Labs d.o.o. International - Terms of use

  This internet store has not been optimized for users within the USA, Canada, Australia and New Zealand.

  If you are from these regions, please visit CGS Plus USA site for the most relevant information,
  pricing and promotions.

  Go to CGS plus USA store     Agree and continue to CGS plus International store