Ferrovia, BIM-ready softver za projektovanje železnica i analizu koloseka

Ferrovia je profesionalno, BIM ready, softversko rešenje za 3D projektovanje železničke infrastrukture i analizu koloseka. Podržava veliki broj smernica specifičnih za pojedinačne države i obezbeđuje alate za uređenje i projektovanje horizontalnih elemenata i profila, detaljno projektovanje i uređivanje poprečnih profila, nadvišenja, skretnice i veze koloseka, 3D modelovanje i izrade dokumentacije i izveštaja.

Regresivni alati Ferrovie za analizu osovina i profila omogućavaju korisnicima opcije sveobuhvatne korekcije železničkih koloseka i kompatibilnost sa automatskom mašinom za podbijanje.

Koristeći svoj fleksbilan, dinamički model podataka, Ferrovia podržava BIM (Building Information Model) tokove i procese rada. Ferrovia je iznenađujuće laka za korišćenje i inženjeri će je savladati vrlo brzo.
BuyBuyBuy
 Licenciranje i načini za kupovinu CGS labs softvera

CGS softver može da se kupi sa trajnom licencom, sa ili bez pretplate ili možete da ga iznajmite i koristite na različite vremenske periode. Dostupne su pojedinačne i mrežne licence. CGS labs takođe nudi veoma atraktivnu CGS labs opciju finansiranja (PLATI1/KORISTI5) koja omogućava korišćenje dovoljnog broja potrebnih licenci, plaćanje u mesečnim ratama kroz duži vremenski period, a čime se značajno povećava vrednost vaše investicije uz manja ulaganja.

 

 

Kreiranje digitalnog modela terena

Alat za kreiranje terena uključen je CGS labs softver kako bi se dobio detaljan digitalni model terena (DMT) zasnovan na različitim geodetskim ili drugim ulaznim podacima: podaci iz totalnih stanica, tačke, izohipse, blokovi, itd. Time se dobija mogućnost korišćenja Ferrovie na običnom AutoCAD-u ili BricsCAD-u.
Grading

Kreiranjem kompleksnog gradinga sa višestrukim uslovima za nasipe i useke korisniku se omogućava da kreira različite varijante projekta i da zadovolji geometrijske zahteve svih vrsta železničkih projekata, od jednostavih projekata sa jednim kolosekom do projektovanja geometrije kompleksnih dvokolosečnih ili višekolosečnih pruga. Osim toga, kreiranje površinskih objekata, puteva, železničkih koloseka, rečnih kanala i drugih objekata je jednostavno i brzo sa CGS labs funkcijom za grading. 

  Alati za projektovanje geometrije koloseka

Ferrovia pruža širok raspon naprednih alata za projektovanje i uređenje geometrije koloseka i profila. Oni obuhvataju P(V)I projektovanje, projektovanje sa pomoćnim elementima, projektovanje osovine na osnovu linijskih objekata, ili konačno kreiranje best-fit osovine na osnovu postojeće ose koloseka ili sa geodetskim podacima o postojećem železničkom koloseku. Sa različitim oznakama u skladu sa standardima i smernicama određenih država, izveštaji i opcije za izvoz podataka daju fleksibilnost za pokrivanje širokog opsega zahteva korisnika.


Prelazne krivine

Ferrovia podržava niz linearnih i nelinearnih prelaznih krivina. Linearne su klotoida i brojne kubne parabole; kubna parabola, modifikovana kubna parabola, češka parabola i rumunska parabola-Imbonatatita. Podržane nelinearne krive su: sinusna, kosinusna, Bloss i prelazna S–kriva. Prelaznice se primenjuju na horizontalne prelazne krivine i u oblastima primene nadvišenja.

  

Skretnice


Kod projektovanja skretnica možete da iskoristite prednosti automatskog unosa skretnice, izmene parametara skretnica i automatskog repozicioniranja skretnica kada se primenjuju izmene i uređivanje u geometriji. Obuhvaćeni su različiti tipovi skretnica: pravolinijske skretnice (koje ne mogu da se menjaju), skretnice u krivini, simetrične skretnice i ukrštaji. Pored unapred definisane geometrije skretnica, korisnici mogu u katalogu skretnica da menjaju ili dodaju skretnice sa drugom geometrijom. Izveštaji o skretnicama daju korisniku detaljan pregled parametara skretnica kroz tabelu skretnica, bilo u crtežu ili u izvezenom fajlu sa tabelama.        
Veze koloseka

Kreirajte kolosečne veze na interaktivan način između paralelnih ili neparalelnih železničkih koloseka u tangenti ili krivini sa opcijom prethodnog prikaza. Uz prednost korišćenja istih ili različitih tipova skretnica za kolosečne veze, pruža se korisnicima širok raspon geometrijskih opcija kako bi se veze prilagodile u okviru mogućnosti ili u oblasti projektantskih ograničenja. Detaljno projektovanje i izmene vertikalnih veza u podužnom profilu daju dodatnu vrednost sveobuhvatnoj a u isto vreme i lakoj upotrebi Ferrovia alata za kolosečne veze.

  


3D površine i 3D solid modeli


3D modeli pruge mogu da se kreiraju kao 3D površine ili 3D solid modeli. 3D površinski model koloseka može da se generiše automatski iz 3D geometrije poprečnog profila koloseka i modela terena ili može da se kreira uz pomoć funkcije gradinga. 3D solid model se kreira na osnovu poprečnih profila, gde se materijali i količine definišu kao dodatni podaci. Uz pomoć 3D solida, takođe je moguće kreirati tunele, mostove i slične objekte. Solid objekti mogu biti linijski poravnati sa lukovima i prelaznicama. Svi solid modeli, uključujući informacije o njima, mogu se uvoziti u Autodesk Infraworks, Navisworks i mogu da se koriste u različitim BIM tokovima rada.
Projektovanje poprečnih profila i opcije uređivanja

Ferrovia omogućava projektovanje i uređivanje poprečnih profila koloseka na detaljan način bez skoro ikakvih ograničenja vezanih za geometriju. Dodavanjem više koloseka u jednom poprečnom preseku pruža vam se mogućnost kontrole i uređivanje geometrije između različitih železničkih koloseka, koloseka i puteva ili drugih infrastrukturnih objekata koje zahteva vaš projekat i dozvoljava vam da definišete ove površine uz veliku preciznost i detaljnost.

  


Proračun količina (QTO)


Ferrovia proračunava količinu materijala i poseduje alat za izvoz podataka o količinama sa mogućnošću definisanja vrednosti stavki (spisak materijala). Korisnicima se daje mogućnost da povežu definisane materijale u projektima sa bazom podataka o materijalima u softverima za procenu i analizu troškova, čime se podržava prenos digitalnih podataka i brzo kreira rekapitulacija troškova i kada dođe do izmena u projektu.
Projektovanje puteva

Alati za projektovanje puteva deo su Ferrovia Ultimate 4D softverskog paketa kojim se korisnicima obezbeđuju alati koji su im potrebni za projektovanje puteva i koloseka u okviru istog projekta: na primer ukrštaji puteva i pruga, podvožnjaci/nadvožnjaci, pristupni putevi za izgradnju koloseka, projektovanje puteva duž pruge, urbani putevi sa tramvajskim linijama i drugo. 

 

Analiza horizontalne i vertikalne regresije

Ferrovia nudi napredan i sveobuhvatan način za uređenje i regresivnu analizu koloseka kao i alate za optimizaciju geometrije. Na osnovu različitih ulaznih geodestkih podataka i višestrukih izmenjivih parametara, automatski se generišu prelazne krivine i pravci trase, čime se korisnicima daje mogućnost kreiranja projekata za održavanje i korekciju trasa svih veličina. Generisanje pojedinačnih regresivnih elementa je takođe podržano.Mogućnost korišćenja snimljenih podataka o postojećem stanju šina sa izmenama tačaka i isključivanjem ili uključivanjem tačaka u regresivnu analizu dovodi do značajnih unapređenja u kreiranju best-fit geometrije osovine ili profila. Sadržajan dijagram daje korisnicima detaljne informacije o krivinama, deonicama prelaza, primenjenim nadvišenjima i drugom. Svi regresivni podaci se dinamički ažuriraju kada dođe do izmena.
Analiza objekata duž koloseka i proračun zaštitnog pojasa

Alat za analizu objekata duž koloseka omogućava projektantima da provere pozicije bilo kog objekta duž koloseka kako bi se dobili podaci o udaljenosti stubova pored koloseka, ivica platformi, potpornih zidova, kontura tunela, sporednih koloseka ili ivice puta, itd.

Za potrebe korekcije koloseka i zaštitnog pojasa mogu se izračunati vrednosti pojasa na osnovu statičkih objekata duž trase (kao što su na primer stubovi nadzemne kontaktne mreže) i podataka o geodetski izmerenoj poziciji koloseka kako bi se dobili podaci o prvobitnom položaju šina.

 


 

Dinamički model podataka

Ferrovia čuva sve podatke o projektovanju unutar .dwg fajla, čime se omogućavaju brza ažuriranja geometrije i razmena podataka u okviru CGS labs i Autodesk softverskih rešenja. Dostupni su interfejsi razmene podataka LandXML i AutoCAD Civil 3D. Dinamička ažuriranja svih promena u geometriji ili parametara projekta su podržana u okviru pojedinačnih ili više crteža sa odvojenim podacima o situacionom planu, profilu i poprečnim profilima.

Podrška velikim projektima


Sa Ferroviom se lako upravlja velikim projektima koji imaju duge trase i na hiljade poprečnih profila. Projekti nisu ograničeni ni po veličini niti njihov učinak trpi veliki uticaj prilikom rada pri velikim projektima, uključujući veoma duge trase, podužne profile i poprečne profile kao i pri višestrukom uređivanju. Poprečni profili mogu da sadrže visok stepen detalja sa opcijama sinhronizacije na zahtev, imaju veliku brzinu obrade i postojane podatke.

Mogućnost sarađivanja

Lako i efikasno, podelite vaše opsežne projekte između više članova tima, koji mogu da rade istovremeno. Projekti se mogu raditi kroz jedan crtež ili podeliti kroz više crteža, odvajanjem situacionog plana i horizontalnih elemenata, podužnog profila i poprečnih profila.

 


Ferrovia je dostupna na više jezika i podržava železničke standarde za projektovanj železničke infrastrukture specifične za određene države. Korisnici imaju mogućnost da koriste bilo koju verziju softvera u slučaju rada na projektima za strane države. Trenutno podržane verzije sa impelentiranim standardima su države/jezik:

 • SRBIJA
 • Austrija
 • Češka Republika
 • Engleska (međunarodna)
 • Mađarska
 • Makedonija
 • Nemačka
 • Poljska
 • Slovenija
 •  

  3Dsurvey je samostalno softversko rešenje za obradu podataka oblaka tačaka. Koristi bilo koji UAV sa Lidarom, digitalnom kamerom, DSLR ili GoPro fotografisane slike i obrađuje ih u 3Dsurveyu. Kreirajte ortofoto podatke ili digitalne modele terena, izračunajte količine, profile i mnogo toga još.

  Izvozite digitalne modele terena u CGS Labs softver kako biste kreirali putne projekte zasnovane na detaljnom modelu terena, izračunajte količine materijala i izvozite 3D modele puteva, železnica, kanala iz CGS Labs softvera u 3Dsurvey kako biste napravili neverovatne vizuelizacije krećući se po njima ili sa pogledom iz vazduha. 


  3Dsurvey je dostupan kao dodatno softversko rešenje Plateie (u paketu).

   

   

  Podržane platforme

  CGS Labs softveri podržavaju 2019-2013 verzije AutoCAD Civil 3D, AutoCAD ili AutoCAD Map 3D kao i BricsCAD Pro i Platinum V20-V18. Podržane su samo 64-bitne verzije!  References
  Slovenske železnice
  (Slovenian Railways)
  Slovenia
  SŽ projektivno podjetje Ljubljana d.d.
  Slovenia
  TIRING d.o.o.,
  Slovenia
  Granova,
  Croatia
  Saobraćajni institut CIP d.o.o.,
  Srbija
  ADT Omega,
  Greece
  UVATERV Zrt.,
  Hungary
  PROTA,
  Turkey

  CGS Labs d.o.o. International - Terms of use

  This internet store has not been optimized for users within the USA, Canada, Australia and New Zealand.

  If you are from these regions, please visit CGS Plus USA site for the most relevant information,
  pricing and promotions.

  Go to CGS plus USA store     Agree and continue to CGS plus International store