Aquaflood

Aquaflood je inovativan i jednostavan alat za korišćenje, a koji je isplativo softversko rešenje sa mogućnošću za višestruku razmenu podataka između CAD i MIKE Powered by DHI ili CAD i HEC platformi. Radi na Autodesk AutoCADu, Civil 3Du, Map 3Du ili BricsCADu, tako da korisnici dobijaju širok spektar mogućnosti zahvaljujući funkcionalnostima koje nudi.

Na primer, korisnici Aquaflooda mogu izvoziti geometrijske podatke rečnog korita iz CAD okruženja u MIKE Powered by DHI i/ili HEC-RAS alate za modelovane i zatim uvoziti poplavne proračune nazad u CAD okruženje. Na osnovu toga, nivoi vode će se prikazati na Aquaflood 2016 poprečnim profilima za dalje analize i/ili uređivanja rečnog korita.

Za inženjere koji rade na projektima izrade studija poplava, smanjenja vodostaja i/ili na planiranju a žele da se oslone na visoko kvalitetne i tačne analize, Aquaflood 2016 je neizostavn alat koji bi trebali da imaju.
 

Podržane platforme

CGS Labs softveri podržavaju 2018-2013 verzije AutoCAD Civil 3D, AutoCAD ili AutoCAD Map 3D kao i BricsCAD Pro i Platinum V17-V13. Podržane su samo 64-bitne verzije!


Korisnicima se omogućava da kreiraju 3D površine terena na osnovu različitih izvora ili direktno na osnovu CAD entiteta. Digitalno modeliranje terena podržava bilo koje XYZ formate podataka, kao i kreiranje modela terena iz CAD tačaka, linija, polilinija, blokova itd. Na digitalnom modelu terena može biti isključena vidljivost TIN mreže ili izohipsa a korisniku se daje mogućnost da definiše različite granične ivice i opcije vidljivosti DMTa.
  

Koristeći Aquaflood, korisnici mogu kreirati osovinu toka sa linijama i veoma tačnom geometrijom poprečnih profila rečnog korita, koja se zatim može izvoziti u MIKE FLOOD i/ili HEC-RAS za dalje analize.


Ova korisna funkcionalnost omogućava razmenu geometrijskih podataka između platformi, doprinoseći na brzini, tačnosti i kvalitetu bilo kojih izvedenih analiza.

Nakon uvoza terenskih podataka, rečne osovine dolazi postavljanje linija na željeno mesto. Za veću efikasnost pri radu, menadžer osa je prisutan kroz celi proces projektovanja.

Prilikom kreiranja 2D mreže oblika korita, korisnicima Aquaflooda se pruža prednost CAD okruženja jer im se nude korisni alati kao što su: rotacija mreže, veličine ćelija, zatvaranje graničnih ćelija i definisanje veličine zemljišta.

Kreiranje poprečnih profila reke je najvažniji deo pri izvozu u alate za modelovanje. Nakon proračuna protoka vode, podaci se uvoze nazad u poprečne profile da bi se detaljno prikazao trenutni nivo vode. 

Ovo omogućava kreiranje detaljnih površinskih izveštaja o rečnom koritu i okolnim plavnim povšinama koristeći dvodimenzionalan (2D) alat za (bathymetry mesh) mrežu. Zahvaljujući Aquaflood kompatibilnom interfejsu, podaci mogu da se izvezu u MIKE FLOOD gde se mogu uraditi proračuni a zatim uvesti nazad u Aquaflood da bi se kreirao 2D prikaz stvarnih poplavnih rezultata.

Korisnici mogu koristeći MIKE FLOOD softver ili HEC-RAS sa alatima za modelovanje da izračunaju protok vode posle izvezenih geometrijskih podataka iz Aquaflooda. Proračunati protok vode može biti uvezen nazad u Aquaflood da bi se pokazali trenutni nivoi vode kroz detaljan prikaz poprečnih profila.

CGS plus d.o.o. International - Terms of use

This internet store has not been optimized for users within the USA, Canada, Australia and New Zealand.

If you are from these regions, please visit CGS Plus USA site for the most relevant information,
pricing and promotions.

Go to CGS plus USA store     Agree and continue to CGS plus International store